توضیحات کامل :

استفاده از آرد کامل گندم به دلیل افزایش سطح آگاهی مصرف کنندگان، روند رو به رشدی داشته است. به دلیل وجود لیپیدها و آنزیم‏ های تجزیه کننده این ترکیبات، مدت زمان ماندگاری این نوع آرد، در مقایسه با آرد سفید کوتاه تر می ‏باشد. تجزیه لیپولیتیک منجر به کاهش خصوصیات کاربردی و ارزش تغذیه‏ای آرد کامل گندم می‏گردد. روش‏ های پایداری ذخیره ‏سازی این نوع آرد بر روی کنترل فعالیت آنزیم لیپولیتیک موفقیت آمیز بوده است.