توضیحات کامل :

فایل ورد تحقیق مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP(مدل های کمی در شهرسازی)، این فایل در ارتباط با مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP می باشد، در حجم 22 صفحه آماده پرینت.

 

بخشی از متن:
مقدمه
روش هاي ارزيابي چند معياري از دهه 1980 مورد توجه قرار گرفت. در اين روش ها ارزيابي و تصميم گيري در شرايطي كه چندين معيار كه گاها با هم در تضاد هستندو ممكن از جنس هاي مختلف باشند صورت ميگيرد.
ازبين روش هاي ارزيابي چند معياري متعددي كه در سالهاي اخير در زمينه هاي گوناگون مورد استفاده قرار گرفته اند از جمله:
 تحليل تصميم
 تئوري مطلوبيت چند مشخصه
 تصميم گيري چند معياري
 تئوري قضاوت اجتماعي


فرايند تحليل سلسله مراتبي يكي از معروف ترين فنون تصميم گيري چند شاخصه است كه اولين بار توسط توماس ال ساعتي عراقي الاصل در دهه 1970 ابداع گرديد. اين روش در هنگامي كه عمل تصميم گيري با چند گزينه رقيب و معيار تصميم گيري روبروست مي تواند استفاده گردد. معيارهاي مطرح شده مي توانند كمي و كيفي باشند.

اساس اين روش تصميم گيري بر مقايسات زوجي نهفته است. تصميم گيري با فراهم آوردن درخت سلسله مراتب تصميم آغاز مي‌شود. درخت سلسله مراتب تصميم عوامل مورد مقايسه و گزينه هاي رقيب مورد ارزيابي در تصميم را نشان مي دهد. سپس يك سري مقايسات زوجي انجام مي گيرد. اين مقايسات وزن هر يك از فاكتورها را در راستاي گزينه هاي رقيب مشخص می سازد . در نهايت منطق AHP به گونه اي ماتريس هاي حاصل از مقايسات زوجي را با همديگر تلفيق مي سازد كه تصميم بهينه حاصل آيد.
و...

 

این فایل با فرمت ورد در 22 صفحه آماده پرینت تهیه شده است.