توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت همودینامیک و تغییرات شیمیایی خون

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 111

حدود 8 درصد وزن بدن را تشکیل می دهد.شامل دو قسمت سلولی و مایع است.قسمت سلولی خون ،گلبولهای سفید ،قرمز و پلاکتها است که در یک فرد نرمال تقریبأ45درصد حجم خون را تشکیل می دهد.درصد حجمی گلبولهای قرمز در خون هماتو کریت نامیده می شود.چگالی خون کمی از آب بیشتر وتقریبأ برابر با 05/1 گرم در میلی لیتر و قدرت چسبندگی آن 5/3تا5/5 برابر آب است.

قسمت مایع خون پلاسما نام دارد که 5/91 درصد آن آب ،7درصدپروتئین و مابقی را املاح دیگر مانند یونها 9/0 درصد(سدیم ،پتاسیم)،مواد تغذیه ای 3/0درصد(گلوکز،اسید های آمینه،تری گلیسریدها)،گازها1/0درصد(اکسیژن ،انیدریک کربنیک)،موادزائد 1/0درصد (اوره،بیلی روبین،اسید لاکتیک)و مواد کنترل کننده1/0درصد(آنزیم ها ،هورمونها)تشکیل داده

از نظر شکل ظاهری کمی زرد رنگ است.پس از خوردن یک غذای چرب ،پلاسما کمی تغییر رنگ داده و به علت افزایش تری گلیسرید موجود در پلاسما کدر می شود ودرهنگام گرسنگی به دلیل وجود بیلی روبین زردی آن بیشتر است.60درصد پروتئینهای موجود در پلاسما را آلبومین ،36درصد را گلوبولین و4درصد رافیبرینوژن تشکیل داده است که فیبرینوژن در روند ایجاد لخته دخالت دارد.موقعی که فیبرینوژن ودیگر پروتئینهایی که در گیر

مکانیسم لخته هستند از پلاسما جدا شوند آن را سرم می گویند و به همین جهت چنانچه خون لخته شودو سپس گلبولهای قرمز جدا شوند مایع زرد رنگ بدست آمده سرم نام دارد.

 

فهرست مطالب

خون

محل ساخته شدن سلولهای خونی

گلبولهای قرمز

تولید گلبولهای قرمز

تنظیم تولید گلبولهای قرمز

ویتامینهای مورد لزوم برای تشکیل گلبولهای قرمز

ساختمان هموگلوبین

اثر اسید فولیک بر روی بلوغ گلبولهای قرمز

متابولیسم آهن

انتقال و ذخیره آهن

دفع روزانه آهن

جذب آهن از دستگاه گوارش

تخریب سلولهای قرمز

آنمی ها

انواع آنمی

پلی سیتمی

اثرآنمی و پلی سیتمی بر کار قلب

گلبولهای قرمز و ورزش

گلبولهای سفید(لکوسیتها)

انواع گلبولهای سفید

تعداد گلبولهای سفید

محل تولید گلبولها ی سفید

مواد لازم برای تشکیل گویچه های سفید

دوران زندگی گویچه های سفید

صفات نوتروفیلها ،مونوسیتها و ماکروفاژ ها

دیاپدز

حرکت آمیبی

شیمیو تاکسی

چسبیدن به حاشیه (مارژیناسیون) و دیاپدز لکوسیتها از غشا مویرگی

فاگوسیتوز

سیستم ماکروفاژ های بافتی (سیتم رتیکولو آندوتلیال)

جواب ماکروفازها و نوتروفیلها به التهاب

تکثیر ماکروفاژها و جواب مو نوسیتها – خط سوم دفاعی:

ائوزینوفیلها

بازوفیلها

لوسمی

اثرات لوسمی بر بدن

آگرانولوسیتوز

پلاکتها

ترومبوسیتوپنی

گروههای خونی

سیستم Rh

منابع