توضیحات کامل :

پیشینه پژوهش برد و باخت - کیفیت خلق و خوی هورمون ها


متغیرها: برد و باخت-کیفیت خلق و خوی هورمون ها

توضیحات: بیش از 12 پیشینه خارجی (word) به همراه منابع آنها

با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پایان نامه

برد و باخت-کیفیت خلق و خوی هورمون ها

مطالعات داخلی و خارجی

فیلر و همکاران معتقدند میزان کورتیزول قبل و بعد از شروع بازی بیشتر از کورتیزول شروع رقابت است (فیلر، 2001). سوتون و همکاران (1975) بیان می دارند که استرس هیجانی همراه با رقابت عامل بسیار مهمی برای ترشح کورتیزول است. ویرت و همکاران(2006) به بررسی تغییرات کورتیزول بزاق در انسانها پس از بردن و باختن در رقابت بستگی و ارتباط آن با قدرت انگیزه ی ضمنی پرداختند. محور هیپوتالاموس -هیپوفیز - آدرنال(HPA) هم به عوامل استرس زای فیزیکی و هم به عوامل استرس زای روانی با افزایش انتشار گلوکوکورنیکوئید واکنش نشان می دهد. عوامل استرس زای اجتماعی در نمونه های اجتماعی می توانند استنباط کننده های بالقوه ی فعالیت محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال باشند. به ویژه شکست اجتماعی به تغییرات در واکنش به هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال مرتبط است. بطور کلی، گلوکوکورتیکوئید حیوانات پس از ناکامی های اجتماعی افزایش می یابد و زمانی که در موقعیتهای شکست قرار دارند سطوح گلوکوکورتیکوئید به صورت مزمن افزایش می یابد. به عنوان مثال زمانی که موشها در برخوردهای تهاجمی شکست می خورند،سطوح کورتیکوسترون بالایی را دارند (بتناگر و وینینگ، 2003).