توضیحات کامل :

اسلوب و رویه کاربرد هیپنوتیزم بالینی 

دارای ۱۱ بخش

تاریخچه ها و تئوریها و پدیده های هیپنوتیزم 

حساسیت و تکنیکهای مقدماتی و پیشرفته

و ...