توضیحات کامل :

مقیاس چند بعدی كمال گرایی(ام پی اس)

برای اندازه گیری كمال گرایی از مقیاس چند بعدی كمال گرایی[1]  (فلت و هویت، ١٩٩١ )استفاده شد. ام پی اس از سه خرده مقیاس ١٥ گویه ای تشكیل شده است كه كمال گرایی خودمدار، كمال گرایی دیگرمدار و كمال گرایی جامعه مدار را اندازه می گیرد.


[1] - Multiple Perfectionism Scale (MPS)