توضیحات کامل :

فرمت فایل ورد با قابلیت ویرایش          

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

مقدمه                                                                                                   2

بیان مسئله                                                                                             3

عوامل كاهش دهنده انگیزه یادگیری عربی                                                                  5

روش های فعال                                                                                        8

شرایط یادگیری زبان دوم                                                                             10

طبقه بندی هدفهای تربیتی :                                                                         13

حیطه عاطفی                                                                                          15

حیطه روانی حرکتی :                                                                              17

طبقه بندی اهداف کلی در حوضه ها یا حیطه های سه گانه در عربی ۳ رشته انسانی                  18

حرفه‌ای:                                                                                                          22

تخصصی:                                                                                               23

الگوهای تدریس:                                                                                       24

مدیریت کلاس:                                                                                        25

استفاده از فناوری (تکنولوژی)                                                                       26

توسعه حرفه‌ای:                                                                                       27

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی:                                                                         28

مشكلات مربوط به تدریس زبان عربی                                                               28

نتیجه گیری                                                                                            31

پیشنهادات                                                                                             32

منابع                                                                                                  33