توضیحات کامل :

چه کنیم تا بیشتر زنده بمانیم راه های مبارزه با بیماری های شوم

کتابی درباره مبارزه با بیماری های قلبی با استفاده از غذای سالم و غلبه بر بیماری سرطان و...