توضیحات کامل :

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت(IAT)

فرمت فایل: صخقی

شرح مختصر:

این پرسش نامه شامل 20 ماده است و برای سنجش میزان وابستگی افراد به كار با اینترنت یا كامپیوتر و به وسیله ی دكتر كیمبرلی یانگ تهیه شده است. پاسخ های آن در یك پیوستار پنج درجه ای از "بندرت"، "گاهی اوقات"، "اغلب"، "بیشتر اوقات" و "همیشه" قرار گرفته است كه درجه  اعتیاد خفیف، متوسط و شدید به اینترنت را اندازه گیری می كند. پایین ترین نمره دریافتی 20 و بالاترین امتیاز 100 است.

این در جه بندی به شیوه زیر است:

0 تا 30 امتیاز : نرمال

 31 تا 49 امتیاز : اعتیاد خفیف

50 تا 79 امتیاز:  اعتیاد متوسط

80 تا 100 امتیاز:  اعتیاد شدید (یانگ، 2010).